• Zwolnienie ze składek ZUS w związku z kornawirusem
  • Zwolnienie ze składek ZUS w związku z koronawirusem

Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek za marzec – maj 2020 r. przewidziane jest dla płatnika składek, który prowadził działalność przed 1 lutym 2020 r., i obejmuje zarówno składki należne za niego, jak i zatrudnionych przez niego ubezpieczonych.

Co obejmuje zwolnienie?

Zainteresowany może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące – od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy, znanych na dzień rozpatrzenia wniosku, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie obejmuje składki nieopłacone. Wyjątkiem są składki za marzec. Prowadzący działalność gospodarczą lub płatnik zatrudniający od 1 do 49 osób albo rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna zwolnienie za marzec będzie mógł uzyskać także, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona. Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłaty za marzec), to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.
Zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:

• osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
• płatników składek, którzy prowadzili działalność:
• przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
• w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
• w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.
• spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
• duchownych.

Zwolnienie z opłacenia 50% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

• przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
• w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
• w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Kogo nie obejmuje zwolnienie?

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają też płatnicy, którzy korzystają z ulgi na start. Art. 31zo ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawy) wskazuje bowiem, iż ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek, którzy są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start), zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Ze zwolnienia z opłacania składek mogą zaś skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach „małego ZUS plus”.
Aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć do ZUS wniosek (RDZ):

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl;
• za pośrednictwem poczty;
• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.

Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Dostanie on od ZUS informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześle ją za pośrednictwem poczty. Jeśli zainteresowany nie będzie się zgadzał z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.

2020-06-09T14:31:11+02:00