• Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych?

Księgi handlowe są zestawieniem, które muszą prowadzić przedsiębiorstwa w celu rozliczeń z fiskusem. Znajdujące się w nich zapisy powinny być uporządkowane chronologicznie i obejmować saldo, obrót oraz pasywa i aktywa firmy. Składają się z dziennika, księgi głównej i księgi pomocniczej. Polskie prawo dokładnie określa, kto musi prowadzić księgi rachunkowe.

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)* to główny akt prawny regulujący zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Określa ona zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wyznaczone jest w niej m.in. jakie podmioty zobligowane są do prowadzenia ksiąg handlowych, specyfikę prowadzenia dokumentacji, informacje gromadzone w księgach itp. Ustawa o rachunkowości poddawana była wielokrotnym nowelizacjom. Wdrażane nowelizacje miały na celu przede wszystkim dostosowanie polskich standardów prawnych do rozwiązań obowiązujących w krajach UE oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Na kogo przepisy nakładają obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych?

Zgodnie z przepisami do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są:

  • spółki handlowe oraz spółki cywilne z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które osiągają większy przychód netto niż 2 000 000 euro w polskiej walucie,
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • jednostki administracyjne takie jak: gminy, powiaty oraz województwa wraz ze swoimi związkami,
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

Pełną księgowość muszą prowadzić również wszystkie jednostki otrzymujące dotacje lub subwencje z budżetu państwa i samorządu terytorialnego.

Profesjonalną pomoc w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, ewidencji ryczałtowych, rozliczeń podatkowych oraz tworzenia sprawozdań finansowych możemy znaleźć u specjalistów z firmy ASK-Finance.

 

*Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, [dostęp: 24.09.2019], <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf>

2019-12-02T14:14:11+01:00