• zeznania pit
  • Zeznania PIT

Jakie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym za poprzedni rok składa się do urzędu skarbowego do 30 kwietnia roku następnego? Na początku warto zaznaczyć, że termin rozliczenia PIT został w tym roku przesunięty – do 1 czerwca br.

Rodzaje składanych zeznań

  • PIT-36 – składają go podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Są to przede wszystkim podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, oraz ci, którzy uzyskali dochody z zagranicy.
  • PIT-36S – składają go podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
  • PIT-36L – składają go podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem. Jest przeznaczony wyłącznie dla podatników, którzy rozliczają się indywidualnie.
  • PIT-36LS – składają go podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT.
  • PIT-37 – składają go podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych w Polsce, za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów) i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Zeznania nie składają podatnicy, za których rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.
  • PIT-38 – składają go podatnicy, którzy uzyskali dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowane 19% podatkiem (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).
  • PIT-39 – składają go podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych w roku podatkowym, opodatkowane 19% podatkiem.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Podatnicy wpłacają należny podatek lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu – wynikającego z zeznania – a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. Decyzja określająca wysokość podatku może być wydana także, jeśli podatnik nie złoży zeznania.

Podatnicy, którzy:

  • podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych w Polsce bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, którzy nie mają obowiązku rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy PIT,
  • jeżeli zamierzają opuścić Polskę przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, składają zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Polski, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
2020-05-21T10:52:57+02:00