• Wymiana udziałów (akcji) bez podatku
  • Wymiana udziałów (akcji) bez podatku

Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. (nr DD7.8203.1.2021) dotyczy stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji).

Dyrektywa UE w sprawie opodatkowania wymiany akcji

Chodzi o stosowanie przepisów:

  • 24 ust. 8a – 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz
  • 12 ust. 4d oraz 11 i 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

– w zakresie spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce, w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy.

Warunek odnoszący się do półrocznego okresu został wprowadzony 1 stycznia 2015 r. Ww. przepisy są wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Rady 2009/133/WE z 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania, mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego – w zakresie dotyczącym zniesienia skutków podatkowych towarzyszących wymianie udziałów.

Z zasad tej dyrektywy wynika m.in., że wymiana udziałów dokonywana w celu uzyskania przez spółkę nabywającą większości praw głosu w spółce nabywanej lub zwiększenia liczby praw głosu w przypadku posiadania przez spółkę nabywającą większości praw głosu, powinna być dla akcjonariusza (udziałowca) spółki nabywanej neutralna podatkowo.

Łatwa wymiana akcji

Wdrożenie na gruncie krajowym postanowień dyrektywy, oznaczało konieczność wprowadzenia wyjątku od ogólnych zasad, zgodnie z którymi aport udziałów (akcji) do innej spółki skutkuje dla wnoszącego ustaleniem przychodu i kosztów uzyskania przychodu takiej transakcji, związanych z przedmiotem wnoszonego wkładu. Zgodnie z nowymi przepisami art. 24 ust. 8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 12 ustawy o CIT, wyłączenie z przychodów, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT i art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

W judykaturze przyjęto, że zmiany zmierzały do objęcia mechanizmem zwolnienia wszystkich transakcji, które w okresie 6 miesięcy doprowadziły do uzyskania przez spółkę nabywającą pakietu większościowego, co tym samym oznacza przyznanie takiego prawa wszystkim wspólnikom (ich grupie) dokonującym tych transakcji.

Minister uznał za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy o CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej, jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą, w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy.

2021-08-09T15:32:24+02:00