• Uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu
  • Uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu

Polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce została przyjęta przez Radę Ministrów. Celem pakietu jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE

O czym mówi projekt ustawy?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Celem nowych rozwiązań jest uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE.

Jest to projekt, który w zamyśle Komisji Europejskiej ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do UE. Chodzi o wyrównanie szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami krajów trzecich.

Co się zmieni?

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują między innymi:

  1. likwidację w całej UE (we wszystkich państwach członkowskich) zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro;
  2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop;
  3. objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem – tj. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników, co ma ułatwić, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (jak np. internetowa platforma handlowa, portal), dokonanie na terytorium UE:
  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro,
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Nowe przepisy mają przyczynić się do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji (przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi), a także zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Pakiet e-commerce ułatwi działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w Internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby. I to już państwo, w którym działają, podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, do którego trafiła przesyłka.

Planowany termin wejścia w życie zmian w zakresie pakietu e-commerce to 1 lipca 2021 roku.

 

2021-05-27T10:59:32+02:00