• ulga na robotyzację
 • Ulga na robotyzację przemysłową

Przewidziana w „Polskim Ładzie” ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, aby usprawnić produkcję. Ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.

 

Ulga na robotyzację przemysłową to jedna z propozycji rozwiązania problemu, który przedsiębiorcy odczuwają coraz bardziej – zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników.

 

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

 

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, tzn. po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

 

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36);
 • podatkiem liniowym (PIT-36L);
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

 

Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Robotem przemysłowym jest automatycznie sterowana i programowana, wielozadaniowa maszyna posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

 

Maszynami i urządzeniami peryferyjnymi do robotów przemysłowych są w szczególności jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jednoi wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne, efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

 • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,
 • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

 

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, jak czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer),
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych

 

W efekcie ulgi na robotyzację podatnik odliczy od dochodu dodatkowe 50% tych kosztów

ulga na robotyzację

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów na robotyzację. Przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z ulgi, muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego – w terminie złożenia zeznania podatkowego – wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały przedsiębiorcy zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

 

Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca poniósł stratę, albo dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia, ulgę można rozliczyć w kolejnych 6 latach podatkowych, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.

2022-02-07T11:19:11+01:00