• Sprawozdanie finansowe

Sprawozdaniem finansowym nazywamy sprawozdanie mające na celu rzetelne i jasne przestawienie sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej, zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy, jak i przyjętymi przez jednostkę. Zawiera ono informacje na temat rocznego wyniku finansowego danego podmiotu. Co więcej, nie jest to dokument przeznaczony jedynie na potrzeby wewnętrzne. To kluczowy dokument podczas kontaktów z fiskusem lub KRS, służący jako podstawa zgłaszania danych. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat (w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej zwany rachunkiem wyników) oraz informacji dodatkowej. Sprawami dotyczącymi składania sprawozdania finansowego może zająć się zatrudniona przez przedsiębiorstwo firma zewnętrzna, czyli biuro rachunkowe.

Termin i miejsce składania sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik jednostki składa je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy lub statusu. Nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ.  Warto podkreślić, że sprawozdanie powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli spółką kieruje wieloosobowy organ to sprawozdanie finansowe winno zostać podpisane przez wszystkich jego członków. Wszystkie jednostki objęte wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane składać coroczne sprawozdanie finansowe we właściwym rejestrze sądowym.

Jakie są elementy sprawozdania finansowego

Jak zostało we wstępie wspomniane sprawozdanie finansowe składa się z kilku ważnych elementów. Przede wszystkim powinno być ono sporządzone w języku polskim i w polskiej walucie. Ustawa o rachunkowości w art. 45 pkt. 2 określa dokładnie z jakich elementów składa się sprawozdanie. Należą do nich bilans, w którym wskazuje się stan aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok oraz rachunek zysków i strat, wykazujący oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty. W sprawozdaniu musi być również umieszczona informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2019-12-02T14:33:57+01:00