• rodzinny kapitał opiekuńczy i dopłata do żłobka
  • Rodzinny kapitał opiekuńczy i dopłata do żłobka

Celem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym jest wsparcie rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie 2 nowych świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Komu przysługiwać będzie rodzinny kapitał opiekuńczy?

Od 1 stycznia 2022 r. rodzinny kapitał opiekuńczy przysługiwać będzie matce albo ojcu (w tym także osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia) na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca. Celem kapitału opiekuńczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Kapitał opiekuńczy ma przysługiwać na dziecko w wieku 12–36 miesięcy w wysokości do 12 000 zł na dziecko – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Przysługująca kwota świadczenia będzie wypłacana co do zasady między 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Będzie nieopodatkowana. Świadczenie wypłacane będzie na dziecko w kwocie 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców. Rodzice sami zdecydują też, na co wydać pieniądze.

Odstępstwa na które warto zwrócić uwagę

W przypadku osoby, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie, prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwało na to dziecko po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym osoba ta przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia dziecka, przez maksymalny okres kolejnych 24 miesięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Gdzie należy złożyć odpowiednie wnioski?

Ustalenie prawa do kapitału będzie następować na wniosek złożony do ZUS – w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Postępowanie będzie w całości prowadzone elektronicznie. Osobie, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, ZUS założy ten profil. Wniosek powinien zostać złożony w okresie między pierwszym dniem 3 miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (inaczej w przypadku wniosków na dziecko przyjęte na wychowanie, w stosunku do którego osoba, która przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia).

2022-03-04T12:36:46+01:00