• Jakie rodzaje ksiąg rachunkowych wyróżniamy

Księgi rachunkowe to zbiory danych utrwalone przy pomocy zapisów komputera lub na trwałych nośnikach. Służą one do przechowywania informacji o stanach zasobów majątkowych i procesach gospodarczych. Układane są w sposób chronologiczny i systematyczny. Współcześnie do prowadzenia ksiąg wykorzystuje się programy finansowo-księgowe. Zgodnie z obowiązującą ustawą podmiot gospodarczy może prowadzić księgi samodzielnie albo powierzyć ich prowadzenie podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia ksiąg biurom rachunkowym. Takie rozwiązanie generuje spore oszczędności – nie ma konieczności zatrudniania księgowej, ani kupowania drogiego sprzętu i oprogramowania. Ponadto możemy być pewni, że nasze sprawy są pod opieką profesjonalistów.

Podział ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe dzielą się na kilka rodzajów. Należą do nich: dziennik, księga główna, księga pomocnicza, inwentarz, zestaw obrotów i sald.  Dziennik służy głównie do zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych. Prowadzony musi być koniecznie w porządku chronologicznym. Zapisy mają umożliwić powiązanie z zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Konta księgi głównej bywają nazywane systematycznymi i podlegają zasadzie podwójnego zapisu. Wszystkie informacje z dziennika muszą znaleźć się w księdze głównej. Księgi pomocnicze mają pomagać w prowadzeniu ksiąg głównych. Znajdziemy w nich bardziej szczegółowe i doprecyzowane informacje. Księgi pomocnicze stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia ujęcia wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowników. Zestawienia tworzone są na podstawie ksiąg głównych i sporządzane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Znajdziemy w nich zestawienie obrotów oraz sald, w skład których wchodzą także nazwy kont, salda kont i suma sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych.

Zasady prowadzenia ksiąg

Wszystkie księgi muszą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Rzetelność w tym kontekście oznacza, że księgi przedstawiają stan odpowiadający wymaganiom, zgodny z prawdą, czyli stan rzeczywisty. Bezbłędność jest zapewniona jeśli dane zawarte w księgach są ujęte w sposób poprawny, co w rozumieniu prawa bilansowego oznacza, iż wszystkie dokumenty przyporządkowane do danego okresu są wprowadzone kompletnie i bez błędów. Sprawdzalność zagwarantowana jest, kiedy istnieje możliwość stwierdzenia poprawności dokonywanych zapisów. Zapis bieżący oznacza, że ujmują one zapisy w dniu dokonanej operacji gotówkowej.

2019-12-02T14:35:39+01:00