• Podatkowa książka przychodów i rozchodów a księgi rachunkowe

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia takiej ewidencji swoich przychodów i kosztów, w której znajdują się prawidłowe informacje o wszystkich zdarzeniach gospodarczych danego okresu. Ewidencja może przybierać dwie formy, uproszczoną, czyli tzw. podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pełną – księgi rachunkowe. Zarówno KPiR, jak i tzw. pełna księgowość to sposoby dokonywania rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym. Oba sposoby pozwalają na korzystanie z zasad ogólnych lub podatku liniowego. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest dobrowolną możliwością – przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli wymaganego przez prawo pułapu przychodów, mogą z niej skorzystać lub pozostać przy księdze rachunkowej. Prowadzenie zarówno KPiR, jak i księgi rachunkowej można zlecić firmie świadczącej usługi księgowe.

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki: przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 1,2 mln euro i są opodatkowani na zasadach ogólnych (18% i 32%) lub liniowo (19%). Można zatem uznać, że księga przychodów i rozchodów przeznaczona jest głównie dla firm z sektora MSP czy jednoosobowych działalności gospodarczych. W KPiR ewidencjonowane są wszelkie zdarzenia gospodarcze, mające miejsce w danym okresie. Przychody klasyfikuje się do jednej z dwóch kategorii: wartość sprzedanych towarów i usług lub pozostałych przychodów.

Kiedy prowadzi się księgi rachunkowe

Księgowość w formie pełnej, czyli ksiąg rachunkowych, dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych, które nie spełniają warunków potrzebnych do prowadzenia KPiR, a więc przede wszystkim ich przychody przekroczyły równowartość 1,2 miliona euro. W tej grupie znajdują się między innymi spółki handlowe, spółki cywilne czy spółki partnerskie. Pełna rachunkowość wiąże się z większą liczbą obowiązków – poza prowadzeniem ksiąg i dodatkowych ewidencji jednostki muszą sporządzać m.in. sprawozdanie finansowe, obejmujące co najmniej wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

2019-12-02T14:31:30+01:00