Tworzenie przyjaznego i zdrowego miejsca pracy – poprawa warunków zdrowotnych i mentalnych2023-11-06T19:52:53+01:00
logo programy ue

Otrzymana dotacja

Tytuł projektu: Tworzenie przyjaznego i zdrowego miejsca pracy – poprawa warunków zdrowotnych i mentalnych

Nazwa beneficjenta: ASK-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji: od 2023-08-01 do 2023-11-30

Krótki opis projektu: Projekt ma na celu wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w ASK-Finance Sp. z o.o. z uwzględnieniem działań szkoleniowych i działań Work-Life Balance. Dzięki modernizacji stanowisk pracy zostaną zredukowanie czynniki mogące powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowoszkieletowym, układem krążenia, układem oddechowym oraz nerwowym. Pracownicy zostaną przeszkoleni jak zarządzać swoim czasem, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, tak by ograniczyć jego negatywny wpływ na organizm oraz poznają zasady pierwszej pomocy, ergonomii pracy i prawidłowe zasady WLB, w tym zasady prawidłowych zachowań korekcyjno-żywieniowych. Programem zakłada się objęcie 5 pracowników Wnioskodawcy. Stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny sprzęt (biurka, krzesła z nakładkami rehabilitacyjnymi, podnóżki, monitory, podkładki pod klawiatury, myszki, stojaki na dokumenty), w pomieszczeniach pracy znajdą się oczyszczacze i jonizatory powietrza. Program będzie realizowany przez 3 miesiące w siedzibie wnioskodawcy, w Katowicach.

Zakładane efekty, główne korzyści: Celem Projektu jest eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny, ponadstandardowy sprzęt i przeprowadzenie stosownych szkoleń poprawiających jakość pracy, jakość życia oraz z poszanowaniem zasady work-life balance. Pracownicy narażeni są na problemy zdrowotne związane z długotrwałą pracą siedzącą, pracą obciążającą wzrok oraz pracą wymagającą wysokiej aktywności umysłowej, a także narażającą pracownika na stres związany z terminowością wykonywanych zadań, ich jakością oraz kontaktami z klientami. Czynniki ryzyka zidentyfikowane podczas analizy zostaną ograniczone dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w sprzęt minimalizujący negatywne skutki długotrwałej pracy przed komputerem w siedzącej pozycji, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą mogli sami wprowadzać profilaktykę przeciwko negatywnym czynnikom zdrowotnym(dowiedzą się jak radzić sobie ze stresem i jakie ćwiczenia wykonywać), co poprawi ich stan zdrowia.

Wartość projektu: 58 387,50 PLN

Finansowanie:

  • 49 629,37 zł płatność ze środków europejskich
  • 8 758,13 zł wkład własny