• Składanie wniosku
 • Ostatni dzwonek na kredyt na innowacje technologiczne

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o kredyt na wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych produktów lub usług. Kredyt na innowacje technologiczne to program, który polega na udzielaniu przez BGK dotacji, czyli tzw. premii technologicznej, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Kto może skorzystać z kredytu na innowacje technologiczne?

Z kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową. Wnioski w VII konkursie można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. przez Generator wniosków o dofinansowanie jest na stronie BGK.

Należy przy tym pamiętać, że korzystanie z unijnych dotacji – w tym wypadku z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich – wiąże się z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

Na co jest przeznaczony kredyt na innowacje technologiczne?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Wdrożenie technologii, o jakim mowa w ustawie, polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii. Należy więc odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej. W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził istotne zmiany w kredycie na innowacje technologiczne. Najważniejsze z nich obejmują:

 • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej – teraz możesz uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji;
 • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – na podstawie innowacyjnej technologii możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;
 • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych;
 • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Wydatki kwalifikowane obejmują m.in. – pod określonymi w przepisach warunkami:

 • koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych (czyli maszyn i urządzeń) oraz koszty ich transportu;
 • roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
 • koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego do celów inwestycji technologicznej;
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.
2021-08-31T21:22:39+02:00