• Ogłoszenie upadłości firmy. Obsługa rachunkowa firmy w upadłości

Każda firma, która działa na rynku obarczona jest ryzykiem upadłości. Niewypłacalność może przytrafić się każdemu przedsiębiorcy, chociaż często jest to niewypłacalność okresowa. Zdarza się jednak, że przybiera ona niebezpieczną formę i wówczas przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak postępować i kiedy zgłosić upadłość. Podstawą prawną określającą zagadnienia związane miedzy innymi z bankructwem jest ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Przepisy w niej zawarte określają, co stanowi podstawę upadłości, jak wygląda proces postępowania upadłościowego i jakie będą jego skutki. Wszelkie działania z nią związane mogą zostać sprawnie poprowadzone przez firmę zewnętrzną. Zajmują się tym profesjonalne biura rachunkowe.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wraz z ogłoszeniem upadłości konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych. Takie postępowanie wynika bezpośrednio z art. 12 pkt. 6 ustawy o rachunkowości, który nakazuje dokonać tej czynności na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia.  Na podstawie zamkniętych ksiąg sporządzane są sprawozdania finansowe. Zamknięcie ksiąg rachunkowych poprzedzają następujące czynności: przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości, wycena składników aktywów po cenach sprzedaży netto, utworzenie rezerw.

Sprawozdanie finansowe

Wycena aktywów po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują, jeżeli założenie kontynuacji działania nie jest zasadne w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan upadłości oraz na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania upadłościowego. Kolejnym etapem po zainwestowaniu i wycenie składników majątku jest przygotowanie sprawozdania finansowego, w którym znaleźć musi się bilans, rachunek zysków i start, informacja dodatkowa. Warto pamiętać, że sprawozdanie tworzone w dzień upadek jednostki różni się znacznie od tego standardowego.

2019-12-02T14:37:22+01:00