Każda firma, która działa na rynku obarczona jest ryzykiem upadłości. Niewypłacalność może przytrafić się każdemu przedsiębiorcy, chociaż często jest to niewypłacalność okresowa. Zdarza się jednak, że przybiera ona niebezpieczną formę i wówczas przedsiębiorca powinien wiedzieć, jak postępować i kiedy zgłosić upadłość. Podstawą prawną określającą zagadnienia związane miedzy innymi z bankructwem jest ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Przepisy w niej zawarte określają, co stanowi podstawę upadłości, jak wygląda proces postępowania upadłościowego i jakie będą jego skutki. Wszelkie działania z nią związane mogą zostać sprawnie poprowadzone przez firmę zewnętrzną. Zajmują się tym profesjonalne biura rachunkowe.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wraz z ogłoszeniem upadłości konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych. Takie postępowanie wynika bezpośrednio z art. 12 pkt. 6 ustawy o rachunkowości, który nakazuje dokonać tej czynności na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia.  Na podstawie zamkniętych ksiąg sporządzane są sprawozdania finansowe. Zamknięcie ksiąg rachunkowych poprzedzają następujące czynności: przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości, wycena składników aktywów po cenach sprzedaży netto, utworzenie rezerw.

Sprawozdanie finansowe

Wycena aktywów po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują, jeżeli założenie kontynuacji działania nie jest zasadne w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan upadłości oraz na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania upadłościowego. Kolejnym etapem po zainwestowaniu i wycenie składników majątku jest przygotowanie sprawozdania finansowego, w którym znaleźć musi się bilans, rachunek zysków i start, informacja dodatkowa. Warto pamiętać, że sprawozdanie tworzone w dzień upadek jednostki różni się znacznie od tego standardowego.

2019-12-02T14:37:22+01:00