• Odliczenia w PIT
 • Odliczenia w PIT za 2020 rok

Wypełniając zeznanie roczne PIT za 2020 rok, podatnicy mogą skorzystać z rozmaitych ulg w postaci; odliczeń od dochodu do opodatkowania, jak też odliczeń od wyliczonego podatku.

Odliczenia od dochodu

Rodzaj odliczeń

Wysokość i limit odliczeń

Składki na ubezpieczenia społeczneKwota składek zapłaconych/potrąconych w roku podatkowym
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowymMaksymalna kwota wpłat na IKZE: 6.272,40 zł
Ulga rehabilitacyjna przysługuje:

 • określonym osobom niepełnosprawnym bądź
 • podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) w roku podatkowym nie przekroczy 14.400 zł.
 • opłacenie przewodników,
 • utrzymanie psa asystującego,
 • używanie samochodu osobowego.
Faktycznie poniesione wydatki do 2.280 zł rocznie
Leki zalecone przez lekarza specjalistęNadwyżka wydatków ponad 100 zł/mies.
Pozostałe wydatki określone w art. 26 ust. 7a ustawy o PITCałe poniesione wydatki
Darowizny na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego na cele pożytku publicznegoW wysokości dokonanej darowiznyw sumie do 6% dochodu
Darowizny rzeczowe na cele kształcenia zawodowego dla publicznych szkół, placówek i centrów
Darowizny na cele kultu religijnego
Darowizny krwi na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwiW wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami i litrów oddanej krwi lub jej składników
Darowizny na kościelną działalność charytatywno -opiekuńcząW wysokości dokonanej darowizny
Ulga na Internet (tzn. z tytułu wydatków na użytkowanie Internetu)Do 760 zł rocznie; odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych
Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniuW całości – w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika
Ulga odsetkowa (odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe)
– w ramach tzw. praw nabytych
Faktycznie poniesione wydatki na odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325.990 zł
Ulga na działalność badawczo- -rozwojowąOdliczenie do:

 • 100% kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawie u podatników nieposiadających statusu centrum badawczo-rozwojowego (BCR),
 • 150% kosztów kwalifikowanych – u BCR będącego mikroprzedsiębiorcą małym lub średnim przedsiębiorcą,
 • 150% wymienionych w art. 26e ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a dodatkowych kosztów CBR oraz
 • 100% kosztów wymienionych w art. 26e ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT.Odliczenie nie może przekroczyć kwoty dochodu z działalności gospodarczej
Ulga termomodernizacyjnaDo 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem
Ulga na złe długiZaliczana do przychodów należnych, wartość wierzytelności pieniężnej nieuregulowana 90 dni od upływu terminu zapłaty, ani do dnia złożenia zeznania
Strata z lat ubiegłych z niektórych źródeł przychodówO wysokość straty ze źródła przychodów podatnik może obniżyć w najbliższych 5 latach podatkowych dochód z tego źródła: do 50% straty/rok albo jednorazowo do 5.000.000 zł.

Odliczenia od podatku

Rodzaje odliczeń

Wysokość i limity odliczeń

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona/pobrana w roku podatkowym7,75% podstawy wymiaru
Ulga na dzieci – z ulgi tej skorzystać mogą podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci m.in. małoletnie. Odliczenie przysługuje w przypadku 1 dziecka, jeżeli dochody:

 • podatnika samotnie wychowującego dziecko albo łącznie pary małżonków
  – nie przekroczyły 112.000 zł,
 • podatnika w innych sytuacjach – nie przekroczyły 56.000 zł.
Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem:

 • 92,67 zł na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł na drugie dziecko,
 • 166,67 zł na trzecie dziecko,
 • 225 zł na czwarte i odrębnie na każde kolejne dziecko.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka pozostających w związku małżeńskim. Kwota ulgi do zwrotu nie może przekroczyć łącznie, kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne ,podlegających odliczeniu lub zapłaconych
ze środków podatnika od przychodów otrzymanych,
do ukończenia 26 r.ż. zwolnionych od podatku.

Ulga na powrótKwota stanowiąca różnicę, między podatkiem z pracy za granicą, obliczonym przy zastosowaniu do przychodów metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją

Ponadto można skorzystać z niektórych nieobowiązujących już odliczeń od podatku, tylko na zasadzie praw nabytych. Poza tym maksymalnie 1% podatku należnego można przeznaczyć w zeznaniu rocznym na wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odliczenia są możliwe tylko przy spełnieniu ustawowych warunków.

2021-03-09T14:54:03+01:00