• ograniczona ulga abolicyjna
  • Na czym polega i jaki zakres obejmuje ograniczona ulga abolicyjna

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu tej ulgi w wysokości zaledwie 1360 zł.

Terminy stosowania limitu odliczenia a tytułu ulgi abolicyjnej

Wejście w życie nowych przepisów z 1 stycznia 2021 r. oznacza, że limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 r. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r. (w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r.). Podatnicy muszą jednak płacić zaliczki na podatek w ciągu tego roku.

Dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r

 

Ograniczona ulga abolicyjna, kogo dotyczyć będzie limit odliczenia?

Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej – podatnicy będą mogli w dalszym ciągu dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zł.

Limitem odliczenia nie będą objęte niektóre dochody osiągane za granicą poza terytorium lądowym państw.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej powoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a tym zapłaconym np. w Wielkiej Brytanii. Polacy uzyskujący dochody za granicą zobowiązani będą zatem do zapłaty wyższego podatku w Polsce za 2021 r. Zmiana ta dotknie polskich rezydentów uzyskujących dochody np. z pracy w takich krajach jak: Austria, Wielka Brytania, Irlandia, ZEA, USA, Rosja – w tych państwach podatek jest niższy od podatku dochodowego w Polsce. Będą oni zobowiązani do dopłacenia różnicy polskiemu fiskusowi.

ograniczona ulga abolicyjna

Na czym polega ulga abolicyjna?

Ograniczona ulga abolicyjna przysługuje podatnikom, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskują poza Polską dochody:

  1. ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy o PIT,
  2. z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza RP działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (wyjątkiem są dochody (przychody) uzyskane z korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi)

 

Do skorzystania z ulgi nie są konieczne żadne szczególne dokumenty.

 

Podatnik odlicza ulgę w zeznaniu rocznym:

  • PIT-36/PIT36S albo PIT-37 – od podatku obliczonego według skali podatkowej,
  • PIT-36L/PIT-36LS – od podatku obliczonego według jednolitej 19% stawki,
  • PIT-28/PIT28S – od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Podatnik nie skorzysta z ulgi, gdy dochody (przychody) z ww. źródeł zostały uzyskane w krajach i na terytoriach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

2022-10-07T14:07:17+02:00