• Plan odbudowy oraz Fundusz odbudowy
  • Krajowy Plan Odbudowy

Z unijnego Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te fundusze pomocowe po kryzysie wywołanym pandemią jest Krajowy Plan Odbudowy – kompleksowy dokument, w którym określono cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno – gospodarczej Polski.

Krajowy Plan Odbudowy – znaczenie dokumentu

Bez takiego dokumentu żaden kraj UE nie będzie mógł sięgnąć po pieniądze przewidziane w ramach dotacji czy pożyczek z Funduszu Odbudowy. Projekt KPO powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obszary oddziaływania

Krajowy Plan Odbudowy opiera się na 5 filarach. Obszary, w których określono reformy i zakres inwestycji, to:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki – planowane działania to m.in.: odbudowa i transformacja sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu COVID-19, stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami, ulgi podatkowe w zakresie automatyzacji i cyfryzacji, inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, odbudowa szkolnictwa zawodowego i utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności, wspieranie aktywności zawodowej matek, czy też szerzej rodziców,
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – planowane działania to m.in.: inwestycje dla czystego powietrza, odnawialne źródła energii, inwestycje w morskie farmy wiatrowe, technologie wodorowe oraz oczyszczanie ścieków, zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami, wspieranie średnich i małych miast w działaniach związanych z zazielenianiem przestrzeni,
  • transformacja cyfrowa – planowane działania to np.: inwestycje w zakresie szybkiego Internetu, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług bezprzewodowych, monitoring emisji pól elektromagnetycznych, cyfrowa szkoła, działania na rzecz cyberbezpieczeństwa,
  • dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – planowane są m.in.: inwestycje związane z programem szczepień, modernizacja wyposażenia placówek leczniczych, rozszerzanie dotychczasowych rozwiązań IT w służbie zdrowia, rozwiązania na rzecz zwiększenia liczby personelu medycznego (zaplecze dydaktyczne, bony na studia odpłatne), stworzenie odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego,
  • zielona, inteligentna mobilność – planowane m.in.: inwestycje w zeroemisyjny transport publiczny i punkty ładowania, finansowanie sektora kolejowego, zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i na kolei, wdrożenie rozwiązań cyfrowych, budowa kilku obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy prowadzone były online. Uzgodniony społecznie projekt KPO zostanie zaakceptowany przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju oraz przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Rząd przekaże dokument Komisji Europejskiej. Na akceptację planu KE będzie miała 2 miesiące.

2021-05-05T17:13:23+02:00