• dom bez formalności
  • Dom bez formalności

W ramach „Polskiego Ładu” wprowadzono ułatwienie budowy niedużego domu jednorodzinnego (o powierzchni zabudowy do 70 m2 ), na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, w uproszczonej procedurze (bez konieczności zatrudnienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy). W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w terminie 21 dni.

Kto skorzysta z ułatwienia?

Od 3 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 1986). Umożliwia ona szybszą i łatwiejszą budowę wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o powierzchni zabudowy do 70 m2. Obszar oddziaływania takich domów musi się mieścić w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa ich ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Z ułatwień skorzystają planujący wybudować nieduży, jednorodzinny, wolnostojący dom:

  • o powierzchni zabudowy do 70 m2,
  • nie więcej niż dwukondygnacyjny i
  • na własne potrzeby mieszkaniowe.

Na czym polegają uproszczenia procedury?

Budowa takich domów może być realizowana w uproszczonej procedurze, tj.:

  • na podstawie ułatwionego zgłoszenia;
  • bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
  • bez obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Nowe regulacje nie zakazują inwestorowi ustanowienia kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy lub dopełnienia innych formalności, a stanowią możliwość i alternatywę, jaką inwestor będzie miał do wyboru.

Ułatwienia w procedurze zgłoszenia polegają na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedniego zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów.

Jak skorzystać z ułatwień?

Aby rozpocząć budowę, wystarczy więc: posiadać nieruchomość przeznaczoną na cele budowlane, dokonać zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej i zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Do zgłoszenia w tym przypadku konieczne będzie dołączenie dodatkowych oświadczeń – o tym, że:

  • planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej);
  • inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową – w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 w uproszczonym trybie musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wymagać będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, która w tym przypadku będzie wydawana w terminie 21 dni. 3 stycznia 2022 r. weszło także w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Rozporządzenie określa jednolity wzór wniosku. Dzięki temu każdy będzie mógł z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo (dostępnej pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl) złożyć cyfrowo wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, bez konieczności odwiedzania urzędu lub poczty. Poza tym wniosek zawierać będzie wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia oraz załączania wymaganych dokumentów.

Prawidłowość prowadzonych działań w trakcie budowy według uproszczonej procedury mogą zweryfikować w każdej chwili organy nadzoru budowlanego.

Ustawa nie ogranicza w żaden sposób możliwości zbycia domu wybudowanego w uproszczonej procedurze. Nie ma szczególnych regulacji np. Kodeksu cywilnego określających warunki zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości.

Projekty domów do 70 m2

Pod koniec stycznia został ogłoszony wynik konkursu na najlepsze projekty domów do 70 m2. Celem konkursu było wyłonienie projektów koncepcyjnych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. Na ich podstawie zostaną przygotowane projekty budowlane przeznaczone do wielokrotnego zastosowania. W II kwartale przyszłego roku zostaną one udostępnione w specjalnie utworzonym serwisie na stronach gov wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Gotowy projekt, pobrany za symboliczną złotówkę ze strony GUNB, może zaadaptować do działki osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- -budowlanej uprawniające do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych.

2022-02-04T13:56:57+01:00