• Czym jest tzw. pełna księgowość?

Pełna księgowość to złożony, ale jednocześnie niezwykle precyzyjny sposób ewidencjonowania oraz analizowania zdarzeń finansowych danej firmy. Umożliwia ona dokonanie oceny kondycji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo oraz skrupulatne zaplanowanie jego budżetu. Prowadzenie takiej księgowości wymaga dużej wiedzy i specjalnych kwalifikacji, dlatego zadanie to powierza się doświadczonym księgowym oraz sprawdzonym biurom rachunkowym.

Co wchodzi w zakres pełnej księgowości?

Obejmuje ona szczegółową ewidencję wszystkich przychodów i rozchodów danej firmy. W ramach pełnej księgowości rejestrowane są wszelkie zdarzenia gospodarcze mające miejsce w przedsiębiorstwie. Prowadzone księgi finansowe odnotowują wszystkie manewry finansowe. Zajmuje się ona także inwentaryzacją całego majątku spółki oraz wykonywaniem sprawozdań finansowych za rok obrotowy. To w przypadku tego typu księgowości prowadzi się także karty wynagrodzeń pracowników. Opiera się ona na wykorzystaniu ksiąg rachunkowych, w skład których wchodzą:

  • dziennik,
  • konta księgi głównej,
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald księgi głównej,
  • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Aby móc wdrożyć pełną księgowość w firmie, należy założyć specjalne konta – syntetyczne i analityczne.

Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek ten, zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości, nałożony jest na mające siedzibę lub sprawujące zarząd na terenie Polski spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjne. Dotyczy także osób fizycznych, spółek jawnych, cywilnych, partnerskich, jeżeli osiągnęły dochód powyżej 2 milionów euro netto za rok poprzedni. Obligatoryjnie muszą ją także prowadzić gminy, powiaty, województwa i ich związki.

Jakie są zalety prowadzenia pełnej księgowości?

Pełna księgowość daje szczegółowy obraz finansów firmy. Pomaga także w podjęciu odpowiednich decyzji związanych z budżetem. Pozwala sprawdzić, jakimi środkami w danej chwili dysponuje przedsiębiorstwo. Daje wiedzę na temat przepływów pieniędzy oraz wykonywanych transakcji.

 

2019-12-02T14:22:59+01:00