• Czym jest podatek VAT i jak go rozliczać?

Jedną z najpopularniejszych form opodatkowania w Polsce jest VAT. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, czym jest podatek od towarów i usług oraz w jaki sposób go rozliczać.

VAT od strony prawnej

Podatek od towarów i usług (PTU, ang. VAT) został wprowadzony w Polsce w 1993 roku przez ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. 11 lat później ustawodawca uregulował kwestie związane z opodatkowaniem w nowej ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. 

Podatek od towarów i usług

Takiej formie opodatkowania podlega między innymi eksport i import towarów, a także odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawne, a także osoby fizyczne z jednoosobową działalnością gospodarczą. Obowiązek podatkowy powstaje wówczas gdy towar zostaje wydany, a usługa wykonana.

Podstawą procesu opodatkowania jest również obrót (kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku), przy czym obrotem może być otrzymana dotacja, subwencja oraz inna dopłata o podobnym wymiarze, która jest powiązana z dostawą towarów lub wykonywaniem usługi. Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%, a obniżone: 5%, 8% i 0%.

Jak rozliczyć VAT?

PTU płaci się od różnicy pomiędzy kosztami zakupu a ceną dalszej sprzedaży. Do ceny zakupu wlicza się koszty działalności gospodarczej (tylko te, które są objęte podatkiem). Przeprowadzane transakcje powinny być udokumentowane fakturą. Prawo do odliczenia naliczonego PTU przysługuje przedsiębiorcy, który udokumentował koszt za pomocą faktury. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacania podatku za okresy miesięczne do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2019-12-02T14:20:55+01:00