• Antykryzysowe dofinansowanie zatrudnienia
  • Antykryzysowe dofinansowanie zatrudnienia

Prowadzący firmę, której przez epidemię COVID-19 spadły obroty, może uzyskać dopłaty do zatrudnienia.

Pomoc dla przedsiębiorców z EFS

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mają pozwolić dofinansować pensje i składki pracowników firm, którym spadły obroty. To od 1500 do nawet 2700 zł miesięcznie na każdego pracownika (od 1300 do 2340 zł samych dopłat do wynagrodzeń). Ze środków unijnych mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. Przedsiębiorca będzie mógł wskazać dowolne 2 kolejne miesiące w 2020 roku lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z 2 analogicznymi miesiącami 2019 r.
Przy spadku obrotów o co najmniej 30% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika lub samozatrudnionego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (tj. do 1500 zł miesięcznie wsparcia na osobę).
Przy spadku obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie rośnie do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne (tj. do 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika).
Jeżeli zaś firma zanotuje co najmniej 80% spadku obrotów – pomoc finansowa wyniesie do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika lub samozatrudnionego (razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne będzie to do 2700 zł miesięcznie).
Dofinansowanie będzie przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Wnioski będzie można składać elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie www.praca.gov.pl – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Środki mogą być przyznawane maksymalnie na 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres. Dofinansowanie na miejsca pracy powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem będzie zachowanie dofinansowanych miejsc pracy przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
Jeśli chodzi o samozatrudnionych, dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Prowadzący firmę, któremu przez epidemię spadły obroty gospodarcze, może na 3 miesiące wysłać pracowników na tzw. przestój ekonomiczny, a państwo maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia plus składki należne od pracodawcy dołoży do obniżonych wynagrodzeń. W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% i nie niższe niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne, czyli 1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Prowadzący firmę, któremu przez epidemię spadły obroty, ma też prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w swojej firmie i uzyskania państwowych dopłat do wynagrodzeń swoich pracowników. Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20% i nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednak wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalane na podstawie GUS. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne, tj. 2452,27 zł.
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

• nie mniej niż o 15%, obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy z roku poprzedniego;
• nie mniej niż o 25%, obliczonego jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS. Dla uzyskania dofinansowania przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje), a także wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy w miesięcznych równych transzach. Z pomocy można korzystać przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.
W wyniku zmian wprowadzonych tarczą 2.0 przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.
Wniosek elektroniczny w tej sprawie (z niezbędnymi dokumentami) należy złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy za pomocą portalu praca.gov.pl. W przypadku kompletnego wniosku jest rozpatrywany niezwłocznie, do 7 dni roboczych (co nie oznacza przekazanie środków też w terminie do 7 dni).

2020-06-09T14:46:55+02:00